Ma - Vrij: 8.00 - 17.00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen van Frickelo Bvba contant betaalbaar.

Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Frickelo Bvba kenbaar gemaakt
worden. Een betwisting kan in geen geval uitstel of schorsing van betaling beantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op rekening Frickelo Bvba. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur.en eerst op de verschuldigde intresten & kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de klant niet overgaat tot een betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Frickelo Bvba, Is de klant aan Frickelo Bvba een nalatigheidheidsintrest verschuldigt aan de intrestvoet van 8% op het factuurbedrag.

Er wordt ook een fortfetaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Frickelo Bvba zich het recht voor om verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft voldaan. Elke vertraging door de klant maakt alle sommen ineens opeisbaar.

Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Frickelo Bvba, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.Door het plaatsen van een bestelling aanvaard de klant de algemene voorwaarden van Frickelo Bvba

Artikel 3: Betwistingen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4: Gebreken

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons schriftelijk op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5: Annulatie van de bestelling

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde
vergoeding lastens ons.

Artikel 6

Op al onze contracten en leveringen en op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 7: Levering

 Da datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven & bindt Frickelo Bvba niet.Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant & zich bij Frickelo Bvba bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Frickelo Bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren, alle prestaties van Frickelo Bvba zijn middelenverbintenissen.Frickelo Bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering/het gebruik te wijten aan onvoldoende of verkeerde invloed door de klant. Na ontwikkeling van de goederen,voorzien wij Frickelo Bvba aan de klant een transparante overdracht,installatie & opleiding. We voorzien ook een garantieperiode van 1 jaar na oplevering voor het verwerken van technische fouten. De oplevering geldt als
voorlopige aanvaarding door de klant. Zonders schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 1 maand definitief.

Artikel 9: Eigendomsrecht

Alle verkochte goederen of toebehoren blijven eigendom van Frickelo Bvba tot de eindfactuur van de betreffende toebehoren volledig voldaan is, Frickelo Bvba kan bij wanbetaling direct & zonder inspraak van de koper de goederen of toebehoren terug opeisen. Schade aangebracht aan de goederen wordt verrekend naar de koper toe.